ÁSZF

 Autókölcsönzés feltételek, autóbérlés feltételek - Carp Car ÁSZF

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) iránymutatóul szolgálnak arra nézve, hogy milyen feltételek mellett tudja igénybe venni szolgáltatásainkat.

Az alábbiakban találja az ExperiRend Kft. (Székhely: 1055. Budapest Nagy Ignác utca 14., Adószám: 11702201-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-930811, Képviselő:Gőcze Balázs ügyvezető) mint szolgáltató ("Szolgáltató") által üzemeltetett szolgáltatás használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Kérdés esetén hívja Ügyfélszolgálatunkat a +36 20 18113 -as telefonszámon.

1. Bérbeadó köteles a gépjárművet használatra alkalmas állapotban, a szükséges és érvényes hatósági igazolásokkal ellátva átadni Bérlőnek.

2. Autóbérléshez szükséges dokumentumok, feltételek

személyi igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya, jogosítvány, adókártya, betöltött 21. életév, legalább 3 éves jogosítvány

3. Bérlő köteles a gépjárművet és a részére átadott hatósági engedélyeket a Bérleti szerződés lejártával, az átadáskori állapotban visszaadni.

4. Bérlő a bérlési idő alatt a gépjárművet köteles rendeltetésszerűen használni, a használat időtartamától függően a szükséges karbantartásokról gondoskodni (olaj, hűtővíz, guminyomás, megfelelő üzemanyag, stb.) A nem rendeltetésszerű használatból eredő, ill. a biztosító által nem térített károkért - függetlenül a vezető személyétől - Bérlő vállalja az okozott kár utáni teljes anyagi felelősséget. (pl.: ittas vagy jogosítvány nélküli vezetés, stb.)

5. A jármű nem rendelkezik CASCO biztosítással, így a Bérbevevő teljes anyagi felelősséggel tartozik az okozott kárért.

6. Lopás, vagy a gépjármű egyéb módon történő eltulajdonítása esetén, a jármű a megkötött kölcsönszerződésben szereplő gépkocsiszakértő általi meghatározott értéke növelve a bérbeadó számlával igazolt gépjármű felújításához, dekorálásához és felszereléséhet tartozó beruházásainak értékével az irányadó a kártérítés tekintetében, amelyre Bérlő teljes anyagi felelősséget vállal.

7. Bérlő defekt esetén (pótlás párban), valamint az utastér, illetve a gépjármű aljának rongálódásáért teljes anyagi felelősséggel tartozik bérbeadó felé

8. Bérlő köteles személyi sérüléssel, vagy anyagi kárral járó balesetnél a rendőrség intézkedését kérni, ill. a gépjármű feltörése, rongálása, ellopása esetén a rendőrkapitányságon feljelentést tenni és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap, stb.) a Bérbeadónak átadni. Balesetnél Bérlő köteles kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, helyszínrajz, fénykép készítése a káreseményről). Bérlőnek nincs megegyezési joga, Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet. A járművel kapcsolatos bármilyen -a normálistól eltérő- közúti eseményt (koccanás, üvegtörés, jármű eltűnése, stb.) azonnal jelenteni köteles a Bérbeadónak! Bérlő baleset, vagy meghibásodás esetén előzetes egyeztetés alapján köteles gondoskodni a jármű biztonságos elhelyezéséről, őrzéséről. Bérlő köteles tájékoztatni Bérbeadót minden a jármű esetleges szabálytalan parkolásával, úthasználatával kapcsolatos eseményről (közlekedési bírság kiszabása, felszólítás parkolási pótdíj megfizetésére, stb.) csakúgy, mint az általa elkövetett közlekedési szabályszegésekről és közigazgatási bírsággal sújtható cselekményekről. Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul, hogy Bérbeadó jogosult Bérlő esetleges szabálytalan parkolásával, díjfizetés kötelezettségével járó úthasználatával kapcsolatos költségeket (bírságok, pótdíjak, stb.), továbbá az esetleges közigazgatási bírságokat Bérlővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is, illetve Bérlő egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy büntető eljárásokkal kapcsolatosan.

9. Bérlő hibájából eredő kárnál, az anyagi kár megtérítésén túl az alábbi járulékos költségek is Kölcsönvevőt terhelik: kötelező biztosítás emelkedés, roncs szállítás. Totálkár esetén a biztosító által számolt avulás érték és a bérbeadó számlával igazolt gépjármű felújításához, dekorálásához és felszereléséhet tartozó beruházásainak értéke.

10. A kölcsönzött jármű kulcsának elvesztése esetén a biztosító által meghatározott módon történő kulcspótlás, és összes zárcsere költségei teljes mértékben Bérlőt terhelik. A gépjármű papírjainak (forgalmi) elvesztése esetén köteles azt azonnal bejelenteni a rendőrhatóságnál, továbbá köteles az ebből eredő kárt megtéríteni.

11. Az autókölcsönzés napi 250 kilométer használatot tartalmaz.

12.Külföldre történő határátlépés csak Bérbeadó előzetes engedélye esetén lehetséges. Biztosítás kötése a Bérlő kötelessége!

13. Bérlő kijelenti, hogy a gépjárművel való bűncselekmény elkövetése esetén a következményekért teljes jogi és anyagi felelősséget vállal. (büntető eljárásban foganatosított intézkedések költségei, tárolási díj, ügyvédi költség, perköltség, elkobzás, stb).

14. A gépkocsi tele üzemanyagtartállyal kerül átadásra és a Bérlőnek úgy is kell visszahoznia. A bérelt gépjárműbe csak az előírt üzemanyag tölthető. A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét a Bérlő megtéríteni tartozik.

15. Bármilyen felmerülő kár vagy műszaki hiba okának megállapítására, ill. anyagi értékének meghatározására a felek a típus-azonos szakszerviz véleményét magukra nézve kötelezően elfogadják.

16. Műszaki hiba esetén Bérbeadó cseregépjárművet nem tud biztosítani. Bérbeadó műszaki hiba esetén köteles időarányos díj visszatérítésre - kivétel a Bérlő terhére róható esetben.

17. A gépjármű bármilyen műszaki hibájából eredő Bérlőnek esetleges többletköltségéért (pl: szállás, telefon, bérautó igénybevétele, stb.) Bérbeadó semmilyen anyagi és jogi felelősséget nem vállal. Bérbeadó semmilyen módon nem felelős Bérlő által a gépjárműben elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel Bérbeadó azokért a közvetett vagy következményes károkért, melyek Bérlőt a gépjármű meghibásodásából eredendően érik.

18. A bérlet, a gépjármű átvételének az átvételi lapon feltüntetett időpontjában kezdődik. A bérlet lejárati időpontjához viszonyított késés 1 plusz napi bérleti díj felszámítását jelenti.

19. A bérlet meghosszabbítására foglaltság függvényében van lehetőség a Bérbeadóval történő egyeztetés után.

20. A bérleti díj magában foglalja a kötelező biztosítás díját, valamint a kötelező karbantartások költségeit. A bérlet ideje alatt felmerülő egyébköltségek (üzemanyag, parkolás, út díj, rév, stb.) Bérlőt terhelik.

21. Bérlő tudomásul veszi, hogy az előleg összege nem kerül visszafizetésre, ha a bérlés kezdete előtt 30 napon belül az bérlést visszamondja.

22. Ha Bérlő a megállapított időn belül a gépjárművet nem szolgáltatja vissza, illetve a bérlési idő meghosszabbításáról Bérbeadót nem értesíti, valamint a további autóbérlés napidíjairól nem gondoskodik, úgy minden további megkezdett 24 órára a megállapított napi autókölcsönzési díj kétszeresét köteles fizetni utólag a Bérbeadónak.

23. Szerződő felek kijelentik, hogy vitás esetben a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve hatáskör függvényében a Fővárosi Törvényszék illetékességét fogadják el.

24. A gépjárművet viszontkölcsönözni szigorúan tilos és büntetendő! Bérlő aláírásával tudomásul veszi, hogy a gépjármű bérleti időn túli önkényes használata bűncselekményt valósít meg és rendőrségi feljelentést von maga után.

25. A Bérbe adó megtagadhatja a jármű bérbe adását bárkinek, külön indoklás nélkül.

26. Bérlő tudomással bír arról, hogy a bérbe adott gépjármű egyedi, annak pótlására lehetőség nincs, így ha a bérlést megelőző időszakban káresemény, vagy meghibásodás miatt a gépjármű üzemképtelenné válik, úgy Bérbeadó elállhat a bérbeadástól. Az előlegként befizetett összeget Bérbeadó köteles visszafizetni ám egyéb kártérítés megfizetésére nem kötelezhető.

27. A kölcsönjármű bérlési idejének szerződésben foglalt lejárati dátuma előtt történő visszaadása nem jár díjvisszatérítéssel, de a fennmaradó összeg egy későbbi bérlés díjába beszámítható.